Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Żywcu:

 • adres: Aleja Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

 • sierżant sztabowy Domasik Elżbieta
 • adres: Aleja Piłsudskiego 52 34-300 Żywiec,
 • e-mail: iod@zywiec.ka.policja.gov.pl
 • telefon: 47 85 72 209

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu.

W Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

 • celach przetwarzania,
 • podstawach prawnych przetwarzania,
 • osobach, których dane są przetwarzane,
 • odbiorcach danych,
 • okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego

Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W spraw ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) dalej RODO informujemy, że:

 • Administratorem System Monitoringu Wizyjnego jest Komendant Powiatowy Policji w Żywcu z siedzibą Aleja Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zywiec.ka.policja.pl (do IOD w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Komendę Powiatową w Żywcu).
 • Państwa dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie KPP Żywiec oraz ochrony mienia i terenu należącego do KPP Żywiec.
 • Dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego są przetwarzane ponieważ Komenda Powiatowa Policji w Żywcu ma w tym prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • System Monitoringu Wizyjnego przechowuje dane osobowe (nagrania) przez okres 30 dni.
 • Mają Państwo prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
 • Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa i pod warunkiem, iż zapewnią one odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Przebywanie na terenie obiektów Komendy Powiatowej Policji w Żywcu w celu realizacji ustawowych zadań Policji wiąże się z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemach monitoringu wizyjnego i nie wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie przez administratora danych
Powrót na górę strony