Dostępność

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu (KPP Żywiec) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Żywcu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-08-28 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Mirosława Piątek, adres poczty elektronicznej rzecznik@zywiec.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 722 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostająca we właściwości Komendy Powiatowej Policji, znajduje się na ulicy Aleja Piłsudskiego 52 w Żywcu.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na budynku przy wejściu głównym.

Przed budynkiem, na parkingu przy ulicy Aleja Piłsudskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce to jest oznaczone pionowo oraz poziomo, krawężniki nie są obniżone. Jednak w miejscu parkowania pojazdu nie są wysokie.

Do wejścia do budynku prowadzi 10 stopni. Schody nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Obok windy, z lewej strony, na wysokości 95 cm, znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi wejściowe otwiera się ręcznie, na zewnątrz budynku. Drzwi wejściowe są oznaczone kolorystycznie. W drzwiach znajduje się próg o wysokości około 2 cm. W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów oraz okno bezpośredniej obsługi interesantów przez Dyżurnego Komendy. Przy oknie z prawej strony na wysokości 128 cm, znajduje się dzwonek przywoławczy. Interesanci obsługiwani są bezpośrednio przez służbę dyżurną.

W holu nie ma telefonu służącego do skontaktowania się z pracownikami komendy.

Z holu komendy wchodzi się bezpośrednio do pomieszczenia w którym obsługiwana jest osoba ze szczególnymi potrzebami. Drzwi do pomieszczenia nie są oznaczone kolorystycznie.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Wejście do toalety znajduje się w pomieszczeniu wyznaczonym, do obsługi interesantów, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest nie przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z głównego holu i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy (osoby wprowadzającej).

Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez dyżurnego przez naciśniecie przycisku elektromagnesu lub osobę posiadająca stosowną kartę. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach biurowych, które znajdują się na pierwszym oraz drugim piętrze budynku. Dostęp do tych pomieszczeń jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarówno na pierwsze jak i drugie piętro prowadzą schody, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Schody te można pokonać jedynie piechotą bądź przy użyciu schodołaza gąsienicowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby dyżurnemu jednostki.

Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań podmiot nie zapewnia w tym budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W tym samym budynku co Komenda Powiatowa Policji w Żywcu znajduje się Komisariat Policji w Gilowicach. Z uwagi, iż pomieszczenia Komisariatu Policji w Gilowicach usytuowane są na parterze budynku, nie ma konieczności poruszania się po schodach.

Policjanci Komendy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Komisariat Policji w Łodygowicach

Siedziba Komisariatu Policji w Łodygowicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Żywieckiej 160 w Łodygowicach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ulicy Żywieckiej.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, które jest oznakowane poziomo.

Z parkingu do wejścia głównego znajdują się przeszkody w postaci krawężników, krawężniki nie są obniżone dla osób na wózkach.

Wejście do budynku jest z poziomu chodnika, nie ma progu, drzwi otwierają się ręcznie za pomocą klamki na zewnątrz budynku. Drzwi wejściowe oznaczone są kolorystycznie. Wejście główne znajduje się na parterze i nie jest wyposażone w dzwonek przywoławczy.

W holu głównym, po prawej stronie od wejścia, znajduje się okienko do pomieszczenia Dyżurnego jednostki, który ma bezpośredni kontakt z interesantami. Okienko znajduje się na wysokości około 1 metra. Nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

W holu nie ma telefonu służącego do kontaktu z pracownikami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komisariatu Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajdują się na parterze budynku na przeciwko pomieszczenia Dyżurnego jednostki. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Drzwi do toalety oznaczone są kolorystycznie, posiadają oznaczenie piktogramem.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody które nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózku oraz nie są wyposażone w windę.

W całym budynku są oznaczenia numeracji pomieszczeń.

Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań podmiot nie zapewnia w tym budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Komisariat Policji w Jeleśni

Siedziba Komisariatu Policji w Jeleśni, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisariatu Policji w Jeleśni, znajduje się na ulicy Jana Kazimierza 79 w miejscowości Jeleśnia. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy na ogrodzeniu od ulicy Jana Kazimierza i tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przed Komisariatem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik od ulicy Jana Kazimierz. Pomiędzy chodnikiem a wejściem do budynku nie ma barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Drzwi główne jak i drzwi wejściowe z poczekalni do korytarza głównego otwierają się ręcznie na zewnątrz za pomocą klamki. W drzwiach znajduje się próg o wysokości 2 cm. Drzwi wejściowe są oznaczone kolorystycznie. Po prawej stronie drzwi głównych, na wysokości 135 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów i okienko Dyżurnego, które znajduje się na wysokości 95 cm. Po lewej stronie okienka na ścianie, na wysokości 135 cm, znajduje się dzwonek przywoławczy. Przy tym okienku można w bezpośredniej rozmowie z policjantem wskazać powód przybycia lub zasięgnąć porady czy poprosić o kontakt z innym policjantem.

W komisariacie nie ma telefonu służącego do kontaktowania się z pracownikami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji bądź pracownika policji.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez dyżurnego przez naciśniecie przycisku elektromagnesu. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się na wprost korytarza w głębi budynku. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do biura Komendanta i Zastępcy komendanta oraz do sekretariatu znajdujących się na pietrze budynku prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Schody te można pokonać jedynie piechotą. Brak jest platformy przyschodowej. W razie potrzeby spotkania się z kierownictwem komisariatu przez osobę niepełnosprawną, spotkanie takie odbędzie się bez potrzeby pokonywania schodów, w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku, po zgłoszenia takiej potrzeby dyżurnemu komisariatu.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na końcu korytarza. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań podmiot nie zapewnia w tym budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Komisariat Policji w Rajczy

Siedziba Komisariatu Policji w Rajczy, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Rajczy przy ulicy Górskiej 3. Siedziba oznaczona jest tabliczką z nazwą ulicy i numerem porządkowym oraz tablicą informacyjną, które znajdują się na gmachu budynku od strony ulicy Górskiej.

Przed budynkiem, na parkingu od ulicy Górskiej nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia głównego prowadzą schody, składające się z 10 stopni. Schody nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą. Przy schodach do wejścia głównego nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, brak również dzwonka przywoławczego.

Drzwi do budynku oznaczone są kolorystycznie, otwierają się ręcznie za pomocą klamki, na zewnątrz budynku. W drzwiach znajduje się próg o wysokości około 3 cm.

Cały budynek Komisariatu Policji w Rajczy nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku.

Osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje pomocy Policji może udać się do innej jednostki np. Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, Komisariat Policji w Łodygowicach, Posterunku Policji w Milówce, które dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Ponadto po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu policjant może udać się do miejsca zamieszkania osoby.

Przy drzwiach do wejścia głównego znajduje się domofon pozwalający na komunikację z Dyżurnym jednostki.

W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów oraz okno bezpośredniej obsługi interesantów przez Dyżurnego Komisariatu.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

W komisariacie nie ma telefonu służącego do kontaktowania się z pracownikami.

Interesanci odbierani są holu głównego i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Rajczy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach biurowych, które znajdują się na podwyższonym parterze i piętrze budynku. Dostęp do tych pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy.

W całym budynku są oznaczenia numeracji pomieszczeń.

Toaleta dla interesantów znajduje się na podwyższonym parterze, na przeciwko wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań podmiot nie zapewnia w tym budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Milówce

Siedziba Posterunku Policji w Milówce, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Milówce przy ulicy Dworcowej 29A. Siedziba oznaczona jest tabliczką z nazwą ulicy i numerem porządkowym oraz tablicą informacyjną, które znajdują się na gmachu budynku od strony ulicy Dworcowej.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik dla pieszych od ulicy Dworcowej.

Przed budynkiem, na parkingu od ulicy Dworcowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce to oznaczone jest poziomo. Nie ma przeszkód w postaci krawężników.

Wejście główne przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Przy drzwiach do wejścia głównego, na wysokości 150 cm, znajduje się domofon pozwalający na komunikację z Kierownikiem Posterunku Policji, a pod jego nieobecność z Dyżurnym Komisariatu Policji w Rajczy.

Drzwi do budynku otwierają się ręcznie za pomocą klamki na zewnątrz budynku. Drzwi są oznaczone kolorystycznie. Znajduje się tam próg o wysokości około 3 cm.

W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów.

W holu nie ma telefonu służącego do kontaktu z pracownikami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są holu głównego i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które nie są przystosowane do dla osób z niepełnosprawnością.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy.

W całym budynku są oznaczenia numeracji pomieszczeń.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na drzwiach znajduje się oznaczenie w postaci piktogramu. Drzwi oznaczone są kolorystycznie.

Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań podmiot nie zapewnia w tym budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Komisariat Policji w Węgierskiej Górce

Siedziba Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce znajduje się na ulicy Zielonej 43 w miejscowości Węgierska Górka. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia głównego prowadzą schody (2 stopnie) od strony parkingu. Schody nie są przystosowane do poruszania się osób na wózkach. Schody nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą.

Osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje pomocy Policji może udać się do innej jednostki np. Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, Komisariat Policji w Łodygowicach, Posterunku Policji w Milówce, które dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Ponadto po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu policjant może udać się do miejsca zamieszkania osoby.

Drzwi do budynku otwierają się ręcznie za pomocą klamki na zewnątrz. Drzwi oznaczone są kolorystycznie. W drzwiach nie ma progu.

Stanowisko oficera dyżurnego nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, na końcu korytarza. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Bezpośrednio za drzwiami znajduje się poczekalnia dla interesantów i okienko Dyżurnego (na wysokości 120 cm). Po lewej stronie okienka na ścianie, na wysokości 150 cm znajduje się dzwonek przywoławczy. Przy tym okienku można w bezpośredniej rozmowie z policjantem wskazać powód przybycia lub zasięgnąć porady czy poprosić o kontakt z innym policjantem.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez Dyżurnego poprzez naciśnięcie przycisku. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

W poczekalni budynku nie ma telefonu służącego do kontaktu z pracownikami.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się na pierwszym piętrze.

Na pierwsze piętro prowadzą schody, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Schody te można pokonać jedynie piechotą. Brak jest platformy przyschodowej.

W razie potrzeby spotkania się z kierownictwem komisariatu przez osobę niepełnosprawną spotkanie takie odbędzie się bez potrzeby pokonywania schodów, w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku, po zgłoszeniu takiej potrzeby dyżurnemu Komisariatu.

Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań podmiot nie zapewnia w tym budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Celem doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej należy się kontaktować z Gabrielą Gluza, e-mail: finanse-zaopat@zywiec.ka.policja.gov.pl, numer telefonu: 47 85 72 221.

 

Powrót na górę strony