Informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu - informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

34-300 Żywiec, Al. Piłsudskiego 52

tel. 47 85 722 00
fax. 47 85 722 44

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań...

Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (adresy poniżej)
  • przesyłanie faksów pod numery: 47 85 722 44 oraz 47 85 722 14
  • wiadomości tekstowe, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS pod numerem telefonu 798 030 366

Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@zywiec.ka.policja.gov.pl lub komendant@zywiec.ka.policja.gov.pl

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żywcu składa serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Wolnej za przetłumaczenie komunikatu na język migowy

Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

E-mail

Telefon
Fax
Sekcja
 47 85 722 12
 47 85 722 14
 Sekretariat Komendanta
 kryminalny@zywiec.ka.policja.gov.pl  47 85 722 80  47 85 722 84  Wydział Kryminalny
  pg@zywiec.ka.policja.gov.pl

 47 85 722 71

 47 85 722 74  Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą
 prewencja@zywiec.ka.policja.gov.pl  47 85 722 60  47 85 722 44  Wydział Prewencji
rd@zywiec.ka.policja.gov.pl  47 85 722 90  47 85 722 94  Wydział Ruchu Drogowego
teleinformatyka@zywiec.ka.policja.gov.pl  47 85 722 45  -  Zespół Teleinformatyki
kadry@zywiec.ka.policja.gov.pl  47 85 722 18  47 85 722 31  Zespół Kadr i Szkoleń
finanse-zaopat@zywiec.ka.policja.gov.pl  47 85 722 22  47 85 722 24  Zespół Finansów i Zaopatrzenia
iod@zywiec.ka.policja.gov.pl   47 85 722 09  -  Inspektor Ochrony Danych
 -  47 85 722 06  -

 Stanowisko samodzielne ds. BHP

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.78 MB)

Powrót na górę strony